تلاش دختر دوازده ساله ای برای مسموم کردن مادرش به خاطر آیفون!

تلاش دختر دوازده ساله ای برای مسموم کردن مادرش به خاطر آیفون!

جمعه گذشته اداره پلیس کلروداو آمریکا گزارش نمود که دختر دوازده ساله ای را به علت دوبار اقدام به قتل درجه اول، به دارالتادیب فرستاده است. بعد ار دو هفته تحقیقات، کاراگاهان این اداره پلیس به نتیجه قطعی رسیده بودند که این دختر 12 ساله دو بار اقدام به مسموم کردن مادرش به علت جدا کردن آیفونش از وی، نموده است.

این دختر مقداری گندزدا را به نوشیدنی اسموتی مادرش اضافه کرده بود که مادرش پس از مقداری نوشیدن، متوجه بوی آن شده و از نوشیدن مابقی امتناع کرده، سپس برای تنبیه دخترش به سمت وی رفته اما به علت نوشیدن مقداری از گندزدا، احساس بیماری کرده بود و هنگامی که دخترش برای وی چند لیوان آب که همگی نیز مسموم بودند آورده بود، از نوشیدن آنها نیز امتناع کرده بود.

جدا کردن گوشی های تلفن همراه از کودکان و نوجونان به علت اعتیاد شدیدشان به این دستگاه ها و گذراندن وقت بسیار با آنها، به نوعی تنبیه مرسوم در آمریکا تبدیل شده است.

نظرات
    ارسال نظر